مبل قسطی مستمری بگیران

مبل قسطی مستمری بگیران

خرید بازنشستگان و مسـتمـــری بگیران

ایــن روش مخصوص بــــازنــشستگان و مستمری بگیـــران ســـازمان تامین اجتماعی است که حقوقشان را از بانک رفاه دریافت می کنند. به این صورت که بـــدون نیاز به چک و یا ضـــــامن، مـــبلغ قـــــسط مشخص شده به صورت ماهانه از حقوقشان کسر می گردد.

بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و همچنین کلیه حقوق بگیران بانک رفاه می توانند با استفاده از سامانه بتا به صورت اقساطی از مبل برند اقدام کنند

خرید اقساطی از طریق سامانه بتای بانک رفاه بدون مراجعه به بانک بوده و در کمترین زمان (کمتر از یک ساعت) در سراسر کشور امکان‌پذیر است.

شرایط خرید اقساطی

   اقساط

 

     36

 

   ماهه

مبل قسطی مستمری بگیران

     بدون

     سود

         و

     بدون

     بهره

     بدون

      چک

         و

     بدون

    ضامن

        با

     کسر

       از

    حقوق

مبل قسطی با کسر از حقوق

       36

       ماه

   ضمانت

       کالا

مبل قسطی مستمری بگیران